Si us plau, ompliu totes les dades obligatories (*).

Seleccioneu a quina aula us voleu matricular
Aula


DADES PERSONALS DE L'ALUMNE/A
Cognoms *
Nom *
Data de naixement *  (dd/mm/aaaa)
Sexe *
Adreça *
Codi postal *
Població *
Compte corrent *
Codi IBAN Entitat Oficina DC Nro. compte
Titular c/c *
Adreça electrònica *
Telèfon mòbil de contacte *
Altres telèfons  
Ja he estat alumne/a de l'escola  


La informació que introduïu quedarà desada en un fitxer automatitzat propietat de l'Escola de Teatre del Gironès. En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat de l'Escola de Teatre del Gironès. Les dades lliurades s'empraran exclusivament per dur a terme el procés de matriculació, el cobrament dels diferents rebuts, el seguiment docent de l'alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi l'Escola de Teatre del Gironès. En compliment del que regula la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la matrícula autoritzarà que l'alumnat pugui ser fotografiat en les activitats que organitzi l'Escola de Teatre del Gironès i que aquestes imatges puguin ser publicades al web o a la memòria d'activitats de l'Escola de Teatre del Gironès.